W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort oraz najwyższą jakość świadczonych przez nas usług przedszkolnych, w związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych informujemy,że w Przedszkolu Niepublicznym „Radość” z Grupą Żłobkową Barbara Moch,  obowiązują zasady RODO.

Przyjęcie europejskich standardów bezpieczeństwa  danych osobowych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, dają możliwość zagwarantowania Państwu że Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, są bezpieczne. W tej chwili w naszym przedszkolu wszystkie etapy świadczenia usług przedszkolnych  są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Zdobywane w ten sposób wnioski umożliwiają natychmiastowe korygowanie nawet najmniejszych odchyleń od obowiązujących procedur i standardów.

Dzięki temu proces przetwarzania danych osobowych jest zawsze w pełni bezpieczny dla naszych Klientów.

 

Wierzymy głęboko, że podjęte przez nas działania dadzą Państwu jeszcze większy komfort w kontaktach z naszym przedszkolem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  Przedszkole Niepubliczne „Radość” z Grupą Żłobkową Barbara Moch ul. Willowa 15, 82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa właściciel Barbara Moch.  Kontakt z Właścicielem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych , którym jest Wojciech Wilk mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:  biuro@rodo-wolfserwis.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Zadania bieżące przedszkola,  promocja osiągnięć córki/syna, udział w zajęciach i wyjazdach prowadzonych w placówce w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania usługi przedszkolne.
  2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora np. organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń przedszkolnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu komputerowego), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.